Wideo

ALLTOP Gün köçesiniň ýagty gurnama gollanmasy

● Hemmesi bir gün şöhleli LED köçe çyrasy
Nature Tebigatdan geliň, geljegi ýagtylandyryň
● All In One Gün ýagtylyk ulgamy, häzirki zaman we moda görnüşi.
● Alýumin ýeňil göwre, sink bilen poslanan poslama garşy poslama.
Light lightagtylygyň kellesinde üç sany yşyk çyrasy bar, yşyklandyryş ýagdaýyny barlamak aňsat.
Sun Gün paneliniň burçuny dogry gurmak üçin çyranyň üstünde burç şkalasy.
● Dikligine we keseligine köp burçly sazlanyp bilner
65 IP65 suw geçirmeýän, 3 ýyl kepillik.

ALLTOP qualityokary hilli ýagtylyk suw geçirmeýän 30 60 90 120 150 wattlyk bir gün şöhlesiniň köçe çyralarynyň sanawyna birleşdirildi

1. 10 metr uzakdan dolandyrmak bilen iki reesim
2. 15W üçin 90W hereket sensory re Lightiminiň yşyklandyrylyşy
3. Ibermek üçin 5 gün
4. Aýda 5 müň bölek satuw

Gün köçesiniň çyrasy nähili işleýär?Hereket datçigi we uzakdan dolandyrylýar

Energiýany tygşytlaýan iş tertibi, hiç kim geçmese ýagtylygyň 30% -e çenli peseljekdigini aňladýar.Adamlar ýa-da ulaglar geçip barýarka, datçik hereketi kesgitlär we ýagtylyk 100% -e çenli ýeňilleşer.Peopleagtylygyň ýagtylygy adamlar we ulaglar ölenden soň ýuwaş-ýuwaşdan 25% -e çenli azalýar.

www.alltopgroup.com