Bol Taslamalar we çözgütler - Zhongshan ALLTOP Lighting Co., Ltd.

Taslamalar we çözgütler

Täzelenýän energiýa ösen öndürijilikdir

 

"Adamlar energiýanyň ýetmezçiligini aýdýarlar. Aslynda täzelenip bolmaýan energiýa ýetmezçilik edýär. Täzelenýän energiýa ýok."Hytaý Ylymlar akademiýasynyň akademigi Zuoxiu düýn Wuhan şäherinde geçirilen "Gün fotowoltaik tehnologiýasy we senagatlaşma forumynda" geň galdyryjy çykyş etdi.

Soňky ýyllarda energiýa ýetmezçiligi meselesi barha köp adamyň ünsüni özüne çekdi.Käbir bilermenler Hytaýyň geljekdäki energiýasynyň ýadro energiýasy bolmalydygyny öňe sürdüler, emma He Zuoxiu: Hytaý ýadro energiýasynyň ýolbaşçylygyndaky energiýa ýoluny alyp bilmez we geljekde täze energiýa täzelenip bilýän energiýa bolmaly.Esasan.Munuň sebäbi, Hytaýyň tebigy uran baýlyklarynyň 40 ýyllap üznüksiz işlemegine diňe 50 adaty ýadro desgasyny goldap biljek üpjünçiligiň ýeterlik däldigi.Iň soňky statistika, ýerdäki adaty uranyň çeşmeleriniň diňe 70 ýyl ýeterlikdigini görkezýär.

Ylmy gaýduwsyzlygy bilen tanalýan pseudo-ylma garşy "söweşiji" şu ýyl 79 ýaşynda.Hytaýyň täzelenip bilýän energiýany güýçli ösdürmelidigini we gün fotoelektrik energiýasynyň öndürilmegi çykdajylary ep-esli azaldyp biljekdigini berk görkezdi.

Ol Zuoxiu, gaýtadan dikeldilýän energiýanyň häzirki energiýa pudagynda ösen öndürijilikdigini aýtdy.Ösen öndürijilik, elbetde, yzagalak öndürijiligi ýok eder.Hytaý mümkin boldugyça gysga wagtda täzelenýän energiýa bilen dolandyrylýan energiýa gurluşyna geçmeli.Bu energiýa çeşmeleri esasan dört görnüşi öz içine alýar: gidroelektrik, ýel energiýasy we gün energiýasy.Biomassanyň energiýasy.

Youngaş wagtymyz elektrik döwrüni we atom energiýasy döwrüni başdan geçirdik diýdi.Her kim munuň kompýuter eýýamydygyna göz ýetirýär.Kompýuter eýýamyndan başga-da, gün ýaşy ýakynlaşar diýip pikir edýärin.Adamlar gün energiýasy döwrüne girýärler we çöl meýdanlary galyndylary hazyna öwürer.Olar diňe bir ýel energiýasy öndürmek üçin esas bolman, eýsem gün energiýasy öndürmek üçin hem esas bolup durýar.

Simpleönekeý çaklamany öňe sürdi: 850,000 inedördül kilometr çöl meýdanlarynyň gün radiasiýasyny elektrik öndürmek üçin ulansak, gün energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmegiň häzirki netijeliligi 15%, bu bolsa 16,700 adaty ýadro desgasynyň elektrik energiýasyna deňdir, diňe Hytaýda.Gün energiýasy ulgamy Hytaýyň geljekdäki energiýa meselelerini doly çözüp biler. Mysal üçin, ALLTOP Yşyklandyryş bargün yşyklandyryşygün köçe çyralary, gün suw çyralary, gün bagy çyralary, gün yşyklandyryş ulgamlary we ş.m.

Häzirki wagtda gün energiýasy öndürmegiň bahasy ýylylyk energiýasynyň 10 essesinden ýokary we ýokary çykdajy gün fotoelektrik pudagynyň ösdürilmegini we ulanylmagyny düýpli çäklendirýär.Öňümizdäki 10-15 ýylda gün energiýasy öndürmek üçin çykdajylary ýylylyk güýjüne deň derejä çenli peseldip bolar we adamzat gün fotoelektrik energiýasynyň giňden ýaýran döwrüne girer.

 

project