Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji.Zawodymyzy islän wagtyňyz barlamaga hoş geldiňiz.

BIS, CE RoHS TUV we beýleki patentler ýaly şahadatnamaňyz barmy?

Hawa, özümiz öndüren önümlerimiz üçin 100-den gowrak patent aldyk we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, Hytaýyň energiýa tygşytlaýyş şahadatnamasyny, SGS, CB, CE, ROHS, TUV we käbir beýleki şahadatnamalary aldyk.

Hususy hyzmatlary berip bilersiňizmi?

Hawa, bir nokatly çözgütleri berip bileris, meselem: ODM / OEM, ingagtylyk çözgüdi, Yşyklandyryş rejesi, Logotip çap etmek, Reňk üýtgetmek, Paket dizaýny, Önümçiligimizden ozal resmi taýdan habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Töleg şertleriňiz nähili?

Adatça, T / T, gözümiziň alnynda yzyna dolanyp bolmaýan L / C-ni kabul edýäris. Adaty sargytlar üçin, töleg şertleri 30%, harytlary eltmezden ozal doly töleg.

Gapydan gapy getirip bilersiňizmi?

Hawa, DDP hyzmaty bilen sitata berip bileris, adresiňizi bize goýmagyňyzy haýyş edýäris.

Gurluşyň wagty näme?

Mysal üçin 3 iş güni, partiýa sargyt üçin 5-10 iş güni.

Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümlerimize 3-5 ýyl kepillik hödürleýäris.

Gün köçesiniň çyrasyny ýokary we pes temperaturaly ýerlerde we güýçli ýel gurşawynda ulanyp bolarmy?

Elbetde hawa, alýuminiý garyndysyny saklaýan, gaty we berk, sink örtülen, poslama garşy poslama.

Hereket datçigi bilen PIR datçiginiň arasynda näme tapawut bar?

Hereket datçigi radar datçigi diýlip hem atlandyrylýar, ýokary ýygylykly elektrik tolkunyny çykarmak we adamlaryň hereketini kesgitlemek arkaly işleýär.PIR datçigi, adatça 3-8 metr aralykdaky daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegini kesgitlemek arkaly işleýär.Emma hereket datçigi 10-15 metre ýetip, has takyk we duýgur bolup biler.

Näsazlyklary nädip çözmeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,1% -den pes bolar.Ikinjiden, kepillik döwründe az mukdarda täze sargyt bilen çalyşmalary ibereris.Näsaz partiýa önümleri üçin, olary bejerip, size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.