Bol Biz hakda - Zhongshan ALLTOP Lighting Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

“Zhongshan ALLTOP Lighting Co., Ltd.” 2010-njy ýylda döredilip, “ýokary tehnologiýaly kärhana” adyna eýe boldy.Kompaniýa, guangdong welaýatynyň zongşan şäheriniň yşyklandyryş paýtagtynda ýerleşýär we aýratyn senagat parkynda 30000 inedördül meýdany tutýar.2010-njy ýyldan şu wagta çenli ALLTOP hemişe ýokary tehnologiýaly AC çyralaryna we gün çyralarynyň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýär we akylly gün / AC köçe / suw joşmasy / bag çyralary, gün AC / DC janköýerleri, köp funksiýaly gün öý ulgamy we käbirleri bilen üpjün edýär. beýleki AC / gün energiýasy bilen işleýän önümler.Ylma we tehnologiýa maýa goýumlaryna ünsi jemledik we köp sanly daşary ýurt hökümetleri we gurluşyk kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Rainagyşly / bulutly günlerde gün köçeleriniň çyralarynyň gysga iş dowamlylygynyň kynçylyklaryny ýeňip geçdik we dünýä derejesindäki we iň ösen tehnologiýa bolan her ýyl 100% yşyklandyryşa göz ýetirdik!

+

Gün senagatynda 13+ ýyl

.11

Alibaba Top.1 Satuwyň ösüşi

+

25 uly in Engineener we 500 ussat işçi

inedördül metr

Kompaniýa 50000 inedördül metrden gowrak.

about

Korporatiw medeniýet

ALLTOP elmydama ýokary tehnologiýaly AC çyralaryna we gün çyralarynyň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýär.
Dünýä derejesindäki we iň ösen tehnologiýa bolan her ýylyň dowamynda 100% yşyklandyryş amala aşyryldy!

Qualityokary hil

Dizaýn

Pragmatizm

Innowasiýa

about

Korporatiw komissiýa

ALLTOP elmydama ýokary tehnologiýaly AC çyralaryna we gün çyralarynyň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýär we akylly gün / AC köçesi / suw joşmasy / bag çyralary, gün AC / DC janköýerleri, köp funksiýaly gün öý ulgamy we käbir beýleki AC / gün energiýasy bilen işleýär önümleri.

Korporatiw innowasiýa

Biz ylym we tehnologiýa maýa goýumlaryna ünsi jemledik we köp sanly daşary ýurt hökümetleri we gurluşyk kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. Rainagyşly / bulutly günlerde gün köçeleriniň yşyklarynyň gysga işlemeginiň öňüni aldyk we 100% yşyklandyryşy amala aşyrdyk. dünýä derejesindäki we iň ösen tehnologiýa!

Korporatiw taryhy

16051642122147
2019-2020
ALLTOP-nyň gün energiýasyndan peýdalanmak we yşyklandyryş ulgamlary boýunça 13 ýyllyk taryhy bar.Dünýäniň dürli künjeginden adamlar üçin öýe barýan ýoly yşyklandyrmak üçin yşyklandyryş ulgamlaryny we gün energiýasy ulgamyny getirdik.

16051642122147
2018-nji ýylda
In engineeringenerçilik ulgamlaryny gurmagy dowam etdiriň;milli gün energiýasy ulgamlaryny, gün suw nasosyny, gün CCTV ulgamlaryny işe giriziň we dürli görnüşli önüm strategiýalaryny işläp düzüň

16051642122147
2017-nji ýylda
2017-nji ýylda ALLTOP global tertibi öňe sürmegi dowam etdirdi, 2012-nji ýyldan bäri 112-den gowrak daşary ýurt sergisine gatnaşdyk we 2017-nji ýylda Keniýada şahamça açdyk.

16051642122147
2015-2016
2015-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli ALLTOP yşyklandyryş meýdanynda 60-dan gowrak patente eýe bolup, gün köçe çyralarynyň, öý gün yşyklarynyň we AC LED çyralarynyň üç esasy kategoriýasyny emele getirýär.Bu, şeýle hem, ALLTOP-yň yzygiderli halkara derejesine çykmagy we tehnologiýa, masştab we marka boýunça öňdebaryjy global yşyklandyryş ulgamy bolmak üçin möhüm goldawdyr.

16051642122147
2014-nji ýylda
2014-nji ýylda kompaniýanyň ösüşi sebäpli ALLTOP 150000 inedördül metrlik has uly zawoda, 7 gatly binany göçürdi we akylly gün köçe çyrasyna, AC köçe çyrasyna çenli gözleg we işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça tehniki taýdan tanyşdyrdy.

16051642122147
2013-nji ýylda
2013-nji ýylda, LED köçe çyralary, suw çyralary, senagat çyralary we ş.m. ýaly açyk yşyklandyryş bilen önümimiziň liniýasyny giňeldiň, dürli içerki sergilere gatnaşdyňyz we dürli abraýly şahadatnamalar bilen köpmilletli sergileri kem-kemden köpeldiň.

16051642122147
2012-nji ýylda
2012-nji ýylda onlaýn ALIBABA platformasyna girmek ilkinji gezek boldy.Şeýle hem, Kanton ýarmarkasyna, Guan Guangzhouou yşyklandyryş sergisine, Taýland sergisine gatnaşdyk.Gonkong sergisi, Guzhen yşyklandyryş sergisi we milli sertifikat we baýraklara eýe boldy.

16051642122147
2011-nji ýylda
2011-nji ýylda Kanton ýarmarkasyna, Guan Guangzhouou yşyklandyryş sergisine, Taýland sergisine, Gonkong sergisine, Guzhen yşyklandyryş sergisine gatnaşdyk we Taýland sergisine gatnaşdyk.

16051642122147
2010-njy ýylda
ALLTOP Guangdongda döredildi.2010-njy ýylda “Zhongshan ALLTOP Lighting Co. Ltd.” döredildi we gözleg we ösüş bilen meşgullandy. Elektron önümleri üçin LED hereketlendiriji güýjüni öndürmek we satmak.

KORPORAT Zawody

ALLTOP elmydama ýokary tehnologiýaly AC çyralaryna we gün çyralarynyň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýär we akylly gün / AC köçesi / suw joşmasy / bag çyralary, gün AC / DC janköýerleri, köp funksiýaly gün öý ulgamy we käbir beýleki AC / gün energiýasy bilen işleýär önümleri.Rainagyşly / bulutly günlerde gün köçeleriniň çyralarynyň gysga iş dowamlylygynyň kynçylyklaryny ýeňip geçdik we dünýä derejesindäki we iň ösen tehnologiýa bolan her ýyl 100% yşyklandyryşa göz ýetirdik!
 • factory-(1)
 • factory-(2)
 • factory-(3)
 • factory-(4)
 • factory-(5)

Korporatiw hormat

“Zhongshan ALLTOP Lighting Co., Ltd” 2010-njy ýylda döredilip, “ýokary tehnologiýaly kärhana” adyna eýe boldy.
 • honor-(1)
 • honor-(3)
 • honor-(4)
 • honor-2
 • honor-(2)

Korporatiw sapar

Ylma we tehnologiýa maýa goýumlaryna ünsi jemledik we köp sanly daşary ýurt hökümetleri we gurluşyk kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.
 • visiter-(9)
 • visiter-(7)
 • visiter-(3)
 • visiter-(2)
 • visiter-(4)
 • visiter-(6)
 • visiter-(5)
 • visiter-(11)
 • visiter-(12)
 • visiter-(1)
 • visiter-(10)
 • visiter-(8)